Drobečková navigace

Úvod > Obec > Ochrana obyvatelstva > Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob v Obci Řetová

Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob v Obci Řetová

Dokumentace „STANOVENÍ PODMÍNEK K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI AKCÍCH, KTERÝCH SE ZÚČASTNÍ VĚTŠÍ POČET OSOB V OBCI ŘETOVÁ“

 

Dle § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO), § 1 písm. e) čl. 3 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb., a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydává obec Řetová jako součást dokumentace požární ochrany obce, tuto dokumentaci.

 

Čl. 1

 Účel dokumentace

 

 1. Účelem této dokumentace je stanovit podmínky požární bezpečnosti pro zabezpečení kulturních, sportovních, společenských, zábavných, politických, obchodních, náboženských a jiných obdobných akcí a shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet osob (dále jen "akce").

 

 1. Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích odpovídá právnická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba nebo skupina osob, které pořádají akci na území obce (dále jen "organizátor akce").

 

Čl. 2

 Členění akcí dle místa konání a počtu osob

 

 1. Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru

 

 1. a) u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem (dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) vyplývá počet osob, pro které je prostor určen, (počet osob je stanoven v dokumentaci 200 a více osob),

 

 1. b) u něhož nebyl v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanoven počet osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak ji stanoví vlastník objektu (dále se uplatňuje postup dle § 2 odst. 2 zákona o PO) a pokud je tento počet 200 a více osob,

 

 1. Akce ve venkovním shromažďovacím prostoru

 

 1. akce ve venkovním shromažďovacím prostoru, na veřejných a neveřejných prostranstvích, kterých se účastní 500 a více osob,

 

Venkovním shromažďovacím prostorem je prostor, neuzavřený po obvodě nebo shora, avšak vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou, pódiem, kontejnery, ohradní stěnou, oplocením, přenosnými zábranami apod.) popř. okolním terénem nebo přírodním prostředím (např. svah, skála, vodní plocha).

 

Čl. 3

 Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pořádání akce

 

 1. Organizátor akce, který pořádá některou z akcí uvedenou v čl. 2 této dokumentace, může využívat pouze prostor (stavbu, místo), který byl k tomu účelu určen v souladu s právními předpisy, přičemž nesmí být překročen maximální stanovený počet osob.

 

 1. V případě, že organizátor akce není vlastníkem prostoru (stavby, místa), kde se akce koná, kromě veřejného prostranství, musí být před započetím akce rozsah odpovědnosti stanoven smlouvou dle § 2 zákona o PO.

 

 1. Organizátor akce prokazatelně stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany, včetně povinností a způsobu plnění úkolů všech osob, podílejících se na organizačním a technickém zajištění akce a osob účastnících se akce, přičemž postupuje způsobem stanoveným právním předpisem (§ 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru).

 

 1. Organizátor akce zajistí:

 

 • zřízení preventivní požární hlídky, pokud si to vyžaduje velikost akce, i několik preventivních požárních hlídek, stanoviště preventivní požární hlídky, pokud je to nutné označí, např. místo určené pro ohlášení požáru,

 

 • při větším počtu preventivních požárních hlídek funkční způsob komunikace mezi veliteli jednotlivých hlídek,

 

 1. Minimální počet členů v preventivní požární hlídce jsou tři osoby, zpravidla velitel hlídky a dva členové, tyto hlídky plní povinnosti a úkoly uvedené v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky. Činnost v preventivní požární hlídce mohou vykonávat pouze osoby starší 18 let, které absolvovaly odbornou přípravu. Doporučuje se využít jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, a to na základě dohody nebo prostřednictvím prokazatelně proškolených a způsobilých pořadatelů.

 

 1. Organizátor akce seznámí odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany:

 

 • účastníky akce, např. rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek a značení,

 

 • osoby podílející se na zabezpečení akce, t.j. preventivní požární hlídky a pořadatele akce,

 

 • účinkující osoby včetně osob zajišťujících technické zázemí,

 

 1. Organizátor akce zajistí kontrolu plnění stanovených podmínek požární bezpečnosti pro akci, a to před jejím zahájením, v jejím průběhu a po ukončení akce. V případě, že byly při kontrole před zahájením akce zjištěny závažné nedostatky a tyto nebyly odstraněny, organizátor akci nezahájí. Nastane-li v průběhu akce situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, organizátor akci přeruší nebo ukončí. To učiní i v okamžiku kdy zjistí, že by v případě vzniku požáru byly ohroženy osoby a majetek, nebo byl znemožněn únik či záchrana osob.

 

 1. K vytvoření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce organizátor akce dále zajistí:

 

 • vymezení prostoru pro příjezd a umístění mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, a to vždy i v případě akce konané ve venkovním shromažďovacím prostoru,

 

 • vyznačení zákazu parkování vozidel v místech, kde by bránila příjezdu mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, východů z prostor stavby, které mají sloužit k úniku osob, nebo evakuaci a znemožnila by použití odběrního místa požární vody,

 

 • umístění atrakcí, např. pouťových, prodejních míst nebo stánků, ukázek služeb apod. tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky a aby nedošlo k zastavění nebo omezení přístupu k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany, které jsou potřebné k provedení zásahu,

 

 • rozmístění a umístění hasicích přístrojů v potřebném množství a druzích na vhodných a dobře viditelných místech, dále označení těchto míst bezpečnostní tabulkou,

 

 1. V případě, že fyzická osoba – účastník akce nedodržuje povinnosti stanovené touto obecně závaznou vyhláškou, nedbá pokynů organizátora akce, preventivní požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkající se požární bezpečnosti na konané akci, organizátor akce zabezpečí vyloučení takové fyzické osoby z účasti na akci.

 

 1. Při akcích ve vnitřním shromažďovacím prostoru, jejichž součástí jsou efekty s otevřeným ohněm nebo obdobným možným zdrojem zapálení, musí být přijata opatření k minimalizaci rizika možnosti vzniku požáru, např. umístění co nejmenšího počtu hořlavých dekorací apod.

 

 1. Při akcích, jejichž součástí bude provádění činností, které by mohly představovat zvláštní rizika (např. pyrotechnické efekty, ohňostroje, plnění balónků plynem, elektrické zařízení ve stáncích), musí být zabezpečeno dodržování zvláštních předpisů (např. vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi). Plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs, např. vodík a acetylén, je zakázáno.

 

 1. Je-li součástí akce konání ohňostroje, musí být nejméně 5 pracovních dnů před jejím zahájením tato skutečnost oznámena na operační středisko územně příslušného Hasičského záchranného sboru kraje č. tel 950 570 110, který může k této činnosti stanovit další podmínky nebo ji v odůvodněných případech zakázat.

 

Čl. 4

 Ohlašovací povinnost organizátora akce

 

 1. Organizátor akce je povinen předložit obci Řetová zprávu viz příloha č. 2 této dokumentace o zajištění podmínek požární bezpečnosti nařízených touto dokumentací.

 

 1. Organizátor předkládá zprávu nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přípravných prací v předpokládaném místě konání akce.

 

 1. Obec může rozhodnout o vyslovení nesouhlasu s konáním akce, není-li prokázáno zabezpečení podmínek stanovených předpisy o požární ochraně a touto dokumentací. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

 

 

Čl. 5

Sankce

 

Porušení povinností stanovených touto dokumentací bude postihováno podle platných právních předpisů.

 

Čl. 6 

Účinnost

Tato dokumentace nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyvěšení.

 

 

 …….…………………

      Mgr. Jan Kada

starosta

 

 

Zpracováno dne: 02.02.2023

 

Příloha č. 1

Povinnosti a úkoly velitelů a členů preventivní požární hlídky při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

 

Příloha č. 2

Zpráva o zajištění podmínek požární bezpečnosti při konání akce, které se zúčastní větší počet osob.

 

 

 

Příloha č. 1

 

 

Povinnosti a úkoly velitelů a členů preventivní požární hlídky při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob:

 

 • zúčastní se odborné přípravy preventivní požární hlídky,
 • seznámí se s charakterem konané akce,
 • seznámí se s charakterem objektu, v němž bude akce probíhat,
 • provede vizuální kontrolu požárně bezpečnostních zařízení v objektu,
 • prověří použitelnost a dostupnost hasicích prostředků pro zásah,
 • prověří přístupnost únikových východů a volnost únikových cest,
 • prověří možnost vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci,
 • prověří příjezdové možnosti k objektu,
 • v případě zjištění nedostatků ihned informuje organizátora akce a provede v rámci svých možností jejich odstranění,
 • provádí požární dohled a kontrolu dodržování zásad požární bezpečnosti (dodržování zákazů, příkazů, kouření na vyhrazených místech, používání topidel při stánkovém prodeji atd.),
 • po skončení akce zkontroluje všechny prostory v objektu, kde by mohlo dojít ke vzniku požáru,
 • odchází z objektu jako poslední,
 • pokud preventivní požární hlídku vykonává člen jednotky sboru dobrovolných hasičů, doporučuje se tuto činnost vykonávat ve vycházkovém stejnokroji,
 • členové preventivní požární hlídky se během akce chovají důstojně a nesmí požívat alkoholické nápoje,
 • členové preventivní požární hlídky absolvují odbornou přípravu před zahájením akce, odbornou přípravu provede odborně způsobilá osoba, nebo technik požární ochrany,
 • odborná příprava u členů preventivní požární hlídky, kteří jsou opakovaně určeni pro výkon v této preventivní požární hlídce, se provede 1 x ročně osobou odborně způsobilou, nebo technikem požární ochrany,

 

 

Příloha č. 2

 

Zpráva o zajištění podmínek požární bezpečnosti při konání akce, které se zúčastní větší počet osob

 

Organizátor akce, které se zúčastní větší počet osob, je povinen předložit obecnímu úřadu Řetová nejpozději 5 dní před konáním akce zprávu o zajištění podmínek požární bezpečnosti při konání této akce. Organizátor akce zajišťuje prokazatelnost plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně a dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených dokumentací „Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob v obci Řetová“.

 

Název akce:

 

 

Organizátor akce (u fyzické osoby její jméno, příjmení a bydliště; u právnické osoby její název, sídlo + jméno, příjmení a bydliště osoby zmocněné v této věci jednat jejím jménem):

 

 

Datum a místo konání akce (přesné označení pozemku, objektu, prostoru):

 

Doba zahájení akce:

 

Předpokládaná doba ukončení akce:

 

Předpokládaný počet zúčastněných osob:

 

Způsob zabezpečení požární bezpečnosti při akci (jmenovité složení preventivní požární hlídky, která se skládá z velitele a minimálně dvou dalších členů – pokud si to vyžaduje velikost akce, zřizuje organizátor akce více preventivních požárních hlídek):

 

Počet zřízených preventivních požárních hlídek:

 

Velitel(é) (jméno, příjmení a bydliště):

 

 

Členové (jméno, příjmení a bydliště):

 1. člen:
 2. člen:
 3. člen:
 4. člen:

 

 

 

Dne:

 

 

...........…………………………………..

podpis organizátora akce

 

 

 

Organizátor akce svým podpisem stvrzuje, že byl řádně seznámen s dokumentací „Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob v obci Řetová“ a všemu porozuměl.