Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Řetová

2. Důvod a způsob založení

Obec Řetová (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Řetová
Řetová 190
561 41 Řetová

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Řetová
Řetová 190
561 41 Řetová

4.3 Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: +420 465 585 117
mobilní telefon:  +420 604 947 821

4.5 Adresa internetové stránky

www.retova.cz

4.6 Adresa podatelny

Obec Řetová
Řetová 190
561 41 Řetová

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

4.7 Elektronická adresa podatelny

Elektronická podatelna

Další elektronické adresy

ou@retova.cz

4.8 ID datové schránky

zwxb2ej

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 8529611/0100

6. IČ

00279447

7. DIČ

CZ00279447 , obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

Vyhlášky a předpisy

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzor licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.


Další informace:

Rejstříky, registry, evidence a seznamy: