Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Řetová

2. Důvod a způsob založení

Obec Řetová (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
Knihovna
ZŠ a MŠ
Hasiči
Sokol
Římskokatolická farnost

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Řetová
Řetová 190
561 41 Řetová

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Řetová
Řetová 190
561 41 Řetová

4.3 Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: +420 465 585 117
mobilní telefon: +420 604 947 821

4.5 Čísla faxu

465 585 117

4.6 Adresa internetové stránky

www.retova.cz

4.7 Adresa e-podatelny

Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

- vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna

- zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny podatelna@retova.cz

- osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání

4.8 Další elektronické adresy

ou@retova.cz

4.9 ID datové schránky

zwxb2ej

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 8529611/0100

6. IČ

00279447

7. DIČ

CZ00279447

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

Vyhlášky a předpisy

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzor licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytnutí informací 2020

Výroční zpráva o poskytnutí informací 2021

Výroční zpráva o poskytnutí informací 2022

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

  •  

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: