Drobečková navigace

Úvod > Obec > Ochrana obyvatelstva > Požární řád obce Řetová

Požární řád obce Řetová

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE ŘETOVÁ

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., vydává obec Řetová jako součást dokumentace požární ochrany obce, tento Požární řád obce Řetová (dále jen „požární řád“):

 

Čl. 1

 

Úvodní ustanovení

 

Tato dokumentace upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

 

Čl. 2

 

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

 

(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Řetová (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 tohoto požárního řádu a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 tohoto požárního řádu.

 

(2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti pověřila velitele JSDH obce Martina Hanouska, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu starostovi minimálně 1 za půl roku.

 

(3) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:

 

 1. a) zastupitelstvo obce – projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 6 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,

 

 1. b) starosta – prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

 

Čl. 3

 

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

 

 • Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje:

 

 1. a) konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje či obce vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob,

 

Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím na Obecním úřadu Řetová a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku.

 

 • Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

 

 • v obci dle místních podmínek nebyl stanoven objekt se zvýšeným požárním nebezpečím,

 

Čl. 4

 

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

 

(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno elektronickým systémem z operačního střediska HZS Pardubického kraje.

 

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 tohoto požárního řádu.

 

Čl. 5

 

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

 

 • Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto požárního řádu.

 

 • Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice na adrese Řetová č.p. 135.

 

Čl. 6

 

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

 

(1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro

hašení požárů.

 

 • Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.

 

 1. přirozené – podmínky použitelnosti; nelze trvale používat v zimním období a v období sucha, přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 3 tohoto požárního řádu,

 

 1. umělé – odběrní místa hydrantové sítě veřejného vodovodu – nadzemní a podzemní hydranty, přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 3 tohoto požárního řádu,

 

 

 

Čl. 7

 

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

 

(1) Obec nezřizuje žádnou ohlašovnu požárů, nesplňuje podmínky uvedené dle § 1 písm. n) vyhl. č. 246/2001 Sb.

Požár lze hlásit z kteréhokoliv telefonního přístroje zavoláním na tel. číslo 150 nebo 112.

 

Čl. 8

 

Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

 

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

 

 1. a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály),

 

 1. b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem,

 

Čl. 9

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Pardubického kraje je uveden v příloze č. 1 tohoto požárního řádu.

 

 Čl. 10

Účinnost

Tato dokumentace nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyvěšení.

 

 

……….………………

                                                                                             Mgr. Jan Kada

starosta

   

 

 

Zpracováno dne: 02.02.2023

 

Příloha č. 1

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Pardubického kraje

 

Příloha č. 2

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

 

Příloha č. 3

 1. A) Přehled zdrojů vody
 2. B) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť

a směru příjezdu k nim

Příloha č. 1

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu kraje

 

k.ú. Řetová

 1. stupeň poplachu

 

 

1.

 

HZS Ústí nad Orlicí

 

JPO I

 

2.

 

JSDHO Ústí nad Orlicí

 

JPO III

 

3.

 

JSDHO Horní Sloupnice

 

JPO III

 

4.

 

JSDHO Řetová

 

JPO V

                       

 1. stupeň poplachu

 

 

1.

 

SŽDC Česká Třebová

 

JPO IV

 

2.

 

JSDHO Česká Třebová

 

JPO II

 

3.

 

JSDHO Černovír

 

JPO III

 

4.

 

JSDHO Choceň

 

JPO II

 

5.

 

JSDHO Parník Česká Třebová

 

JPO V

 

6.

 

JSDHO Brandýs nad Orlicí

 

JPO III

 

 1. stupeň poplachu

 

 

1.

 

JSDHO Dolní Dobrouč

 

JPO III

 

2.

 

HZS Litomyšl

 

JPO I

 

3.

 

JSDHO České Heřmanice

 

JPO V

 

4.

 

JSDHO České Libchavy

 

JPO V

 

5.

 

JSDHO Ústí nad Orlicí II - Hylváty

 

JPO V

 

Příloha č. 2

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

 

 1. JSDH obce Řetová

 

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Min. počet členů v pohotovosti

 

Řetová

 

V

 

10

 

-

 

 

 

Požární technika a věcné prostředky PO

 

Počet

 

AVIA – A31

 

1

 

PPS – 12

 

1

 

PPS – 8

 

1

 

Benzínová řetězová pila

 

1

 

Dýchací technika – Saturn

 

2

 

Elektrocentrála

 

1

 

Příloha č. 3

 1. A) Přehled zdrojů vody

 

 1. přirozené – podmínky použitelnosti; nelze trvale používat v zimním období a v období sucha,

 

 

 

Název

 

Místo

 

Množství vody m3

 

Rybník Horní

 

Mandl u restaurace

 

cca 1000 m3

 

Čerpací stanoviště je zřízeno pouze v místě Mandl u restaurace.

 

 1. umělé – odběrní místa hydrantové sítě veřejného vodovodu – nadzemní a podzemní hydranty určené pro hasební účely,

 

 

 

počet

 

nadzemní

 

podzemní

 

umístění

 

1.

 

 

 

x

 

vedle objektu č.p. 27 v zahradní komunikaci

 

2.

 

x

 

 

u objektu č.p. 198

 

3.

 

x

 

 

naproti objektu č.p. 143

 

4.

 

 

 

x

 

pod objektem č.p. 114 v komunikaci

 

5.

 

x

 

 

u č.p. 50 (obecní úřad)

 

6.

 

 

x

 

v kraji komunikace u č.p. 222

 

7.

 

x

 

 

 

na zahradě u č.p. 74