Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Důležité informace > OPÚHK a R35

Občanské sdružení ochránců přírody údolí Husího krku (OPÚHK)

Registrováno 29.3.2004,  VS/1-1/56855/04-R     IČO:  26659735,   sdružení má zatím 39 členů

Předseda  Božena Štaudová,  mailto:  husikrk@centrum.cz

Cíl sdružení:

Cílem vzniklého občanského sdružení „Ochránci přírody údolí Husího krku“ je podpora nesouhlasu obyvatel obce Řetové a okolí se zamýšlenou  stavbou rychlostní komunikace R35 částí obce. Sdružení chce zabránit negativním vlivům zhoršujícím životní prostředí dálkovým provozem na R35. Sdružení považuje zamýšlené vedení trasy rychlostní komunikace dosud nedotčenou přírodou za nevhodné a neúčelné. Z jihu patří k obci rekreační oblast Mandl s více než stovkou chat, přirodním koupalištěm a turistickými stezkami, na východě je další rekreační oblast Presy, sloužící občanům okolních měst k rekreaci.

 

Obecní Zastupitelstvo přivítalo aktivitu občanů, kterým osud obce není lhostejný a někteří se do dění sdružení zapojili aktivně. Sdružení na internetových stránkách obce má svůj prostor a seznamuje všechny se svou činností,  je ale smutné, že členy sdružení jsou i obyvatelé okolních měst, zatím co mnozí řetovští obyvatelé nejsou ochotni se ani stát alespoň pasivními členy sdružení. Přitom stačí jediné a to je zastavit se na obecním úřadě nebo u paní Štaudové doma a vyplnit přihlášku. Snad přečtení těchto řádků některé z vás přesvědčí o tom, že bojovat by se mělo všemi dostupnými prostředky.

 

                                                                                                      Hana Šafářová

retova.informuje.net/  - internetové stránky sdružení informující o činnosti a pořádaných akcích.

r35.ecn.cz/ - veškeré informace týkající se rychlostní komunikace R35. Tento pravidelně aktualizovaný web je zaměřen především na úsek výstavby mezi Hradcem Králové a Mohelnicí. Kromě jiného zde naleznete i přehled variant a hodnocení jejich výhod a nevýhod.

 

Připomínky občanského sdružení zaslané na krajský úřad v září 2006. 

 

Po dlouhodobém úsilí občanů, obcí a občanských sdružení byl vypracován 2. Návrh územního plánu Pardubického kraje s jižní variantou R35. Kraj také opsal z původního plánu všechny možnosti připojení, a tak došlo i k tomu, že je v návrhu uvedena také trasa, která vede přes Řetovou ve směru původní severní varianty, ale ne již jako rychlostní čtyřproudová komunikace. Podle interpratace odborníků jde o jakousi rezervu pro budoucnost. Později by se rozhodlo bude-li to přivaděč na úrovni I. nebo II. třídy. Dnes je však potřeba se k tomuto záměru vyjádřit, aby se předešlo budoucím nedorozuměním.

 

OPÚHK podle zákona 50/1976 Sb., §22 odstavce 1, zaslal Krajskému úřadu svoje připomínky a námitky k návrhu tzv. přeložky silnice II/360 severně od Litomyšle v prostoru Horní Sloupnice a Řetové. Ta by měla vlastně být jakýmsi přivaděčem pro souměstí Česká Třebová a Ústí nad Orlicí. Protože je pro obě města i pro potřebu občanů obce Řetová zbytečná, stává se tak novou zátěží pro toto naše  krásné údolí. Hlavní problémy tohoto řešení dopravy v katastru obce jsou shrnuty v následujících bodech.

 

V územním plánu je uvedeno pro současnou silnici  II/360  následující. "Severně od Litomyšle jsou navrhovány přeložky v prostoru Horní Sloupnice a Řetové, a to z důvodů zkvalitnění napojení prostoru Ústí nad Orlicí a České Třebové na navrhovanou trasu silnice R35“. S ohledem na to, že na silnici II/360 vedoucí přes Horní Sloupnici nejsou žádné úpravy v Hlavním výkresu vyznačeny,  je tím myšlena zcela nová silnice od Dlouhé Třebové do Litomyšle.

 

Takto navrhovaná  trasa je vedena v území  katastru obce Řetová  nově, čímž  by zde  došlo k výraznému narušení kvalitního přírodního a krajinného území. V podélném směru, v blízkosti obydlí obce Řetová, bude nová trasa zatěžovat obyvatele nadměrným hlukem a zplodinami při zdolávání obousměrného převýšení řádově několika desítek metrů. Protože je v tomto katastru vedena složitým terénem,  bude celkové množství imisní i hlukové zátěže pro obec masivním zhoršením životních podmínek obyvatel.

 

Nedostatečné vzdálenosti od stávající obytné zástavby jsou u nové silnice II. třídy  především v prostoru Řetové a rekreační oblasti Mandl, která je klidovou zónou pro obyvatele okolních měst, zejména pro občany Ústí nad Orlicí.

 

Okolní přírodu dlouhodobě poškodí intenzivní doprava při stavbě, protože kolem nevedou jiné komunikace než stávající silnice  III. třídy a místní komunikace, které budou při nadměrném zatížení dopravou materiálu a přesuny stavební techniky zničeny.

 

Vedle přímých vlivů na kvalitu životních podmínek obyvatel by  došlo novým připojením a nadměrnou výstavbou v malém prostoru mězi dvěma stávajícími silnicemi  II/358 a II/360 k necitlivé fragmentaci a poškození krajiny, kterou je vedena osa koridoru nadregionálního významu mezi biocentry 456 Buková stráň a 457 Andrlův Chlum.

 

Zmizely by plochy, které se vyznačují značnou biologickou rozmanitostí. V katastru obce Řetová jsou ohroženy významné krajinné prvky. Ojedinělá populace ohroženého druhu dřeviny jalovce obecného, opukové osypy a drobivé vápnité slínovce s výskytem vzácných  druhů teplomilné a vápnomilné květeny, např. na jihozápadním  svahu u Řetové unikátní  lokalita  teplomilných společenstev svazu Bromion erecti.

 

Pro zimní údržbu této nové silnice budou  intenzivně používány chemikálie, které nevhodným umístěním silnice podélně blízko nad obcí budou znehodnocovat přilehlé zemědělské pozemky a kontaminované povrchové vody  místní potok Husí krk v Řetové.

 

V katastru obce Řetová jsou zakresleny dvě dopravní trasy v jednom prostoru. Průplav D-O-L pro vodní cestu a přeložka II/360. Pro oba účely není možné bez masivního poškození území  včetně ochranného pásma území rezervovat.  Proto nelze  nové napojení  na silnici R 35 v této podobě do územního plánu schválit. Zásadním řešením je přemístit stavbu do jiného koridoru,  přibližně podle současných tras silnic II. třídy II/358 a II/360, které dostatečně odpovídají intenzitě dopravy po připojení měst Česká Třebová a Ústí nad Orlicí na tranzitní dopravu.

 

Územní plán nerespektuje v této své části šetrnější možnosti řešení a tudíž nezabezpečuje soulad přírodních,  civilizačních a  kulturních hodnot území. Došlo by zde k  trvalému a nezvratnému zásahu do krajinného  rázu, majícímu za následek snížení přírodní  hodnoty území a snížení kvality života v katastru obce Řetová.

 

Z  návrhu územního plánu Pardubického kraje jasně vyplývá, že obslužnost jednotlivých sídel kraje zajišťují  státní  silnice I. třídy.  Zlepšení obslužnosti a dopravní situace včetně odstranění závad řeší uspokojivě územní plán u měst Česká Třebová a Ústí nad Orlicí obchvaty na silnici  I/14 a napojení na R35 je řešeno silnicemi II. třídy s případným odstraněním závad. Proto považujeme navrhovanou přeložku v prostoru Horní Sloupnice a Řetové, jak je zakreslena v územním plánu, za nadbytečnou a vedení této trasy v katastru obce Řetová za nevhodné a nepřijatelné.

 

 

                                                                          Ochránci přírody údolí Husího krku