Drobečková navigace

Úvod > Zápis do 1. ročníku > Organizace zápisu

 Základní škola a Mateřská škola Řetová
č. p. 162, 561 41 Řetová
tel. 465 585 111, e-mail:zs.retova@tiscali.cz, IČO 70972150

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ

 1. Organizace zápisů

Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce určuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o základním vzdělávání“):

 • 3a odst. 7 vyhlášky o základním vzdělávání: Škola před zahájením zápisu zveřejní na webových stránkách školy informace k organizaci a průběhu zápisu, které obsahují:

Kritéria pro přijímání žáků

 1. K povinné školní docházce v dané škole jsou přednostně přijímány děti s místem trvalého pobytu v Řetové, Přívratu a Řetůvce.

 

Počet žáků, které je možné přijmout

Kapacita třídy – 1 třída 1.ročníku s maximálním počtem 30 žáků.

 

Termín a čas zápisu

Samostatný plakát

 

Popis formální a motivační části zápisu

 • 3a odst. 1 vyhlášky o základním vzdělávání:

Zápis k povinné školní docházce (dále jen "zápis") je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

 1. a) Formální část zápisu
 • 3a odst. 2 vyhlášky o základním vzdělávání: V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.

Obsah formální části zápisu

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti stanovené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola).

S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Z podání žádosti musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zástupce účastníka řízení (zákonný zástupce dítěte) je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu).

S ohledem na pružnost správního řízení lze akceptovat evidenci telefonního spojení na zákonného zástupce či e-mailovou adresu.

Je nutné, aby byla škola zákonnými zástupci informována o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:

 • o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
 • údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Výše zmíněné informace týkající se znevýhodnění či zdravotního stavu dítěte nebudou mít vliv na rozhodování ředitele školy o přijetí/nepřijetí dítěte.

Je nutné, aby zákonný zástupce informoval školu, zda zápis dítěte v konkrétní škole spolu oba zákonní zástupci projednali (zda má být druhý rodič - vedlejší účastník řízení - písemně vyrozuměn o přijetí/nepřijetí, nebo zda druhý ze zákonných zástupců nepodal žádost o zápis do jiné základní školy).

Zákonný zástupce poskytne souhlasu k tomu, aby škola zpracovávala a evidovala osobní a citlivé údaje žáka ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je poskytnut pro účely vedení povinné dokumentace školy podle školského zákona. Pokud si ředitel školy není vědom rozporů mezi zákonnými zástupci o volbě školy, pak rozhodne o žádosti o přijetí. V opačném případě zákonné zástupce odkáže na soud[1] a správní řízení přeruší.[2]

Zákonný zástupce dítěte poskytne škole informaci, který zákonný zástupce bude jednat v záležitosti zápisu dítěte k povinné školní docházce, případně o odkladu povinné školní docházky, a o výkonu rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství, pokud k němu došlo.

Škola poskytne zákonným zástupcům dítěte informace:

 • vyučovacím jazykem je jazyk český 
 • o možnosti udělení odkladu školní docházky (v obecné rovině, bez vazby na orientačně zjištěnou úroveň školní připravenosti, zejm. o formě podání žádosti o odklad školní docházky, o průběhu tohoto řízení a o nutnosti doložit do stanoveného termínu souhlasná stanoviska školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa),
 • o možnosti vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dítěte docházkou do mateřské školy, případně do přípravné třídy základní školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte (v případě udělení odkladu školní docházky),
 • o možnostech rozsahu a nabídky individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci pro přípravu dítěte na vstup do školy u dětí pocházejících z jazykově odlišného prostředí, včetně dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

V případě budoucího vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo nadaného a mimořádně nadaného žáka škola informuje o systému společného vzdělávání:

 • o pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • o systému podpůrných opatření a jejich financování (jasná pravidla pro přiznávání podpůrných opatření, s důrazem na kvalitní diagnostiku, spolupráci zákonných zástupců, poradenských zařízení a škol a na dostupnost revizních nástrojů),
 • o spolupráci školy s rodinou žáka a se školským poradenským zařízením, případně školním poradenským pracovištěm,
 • o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,
 • o možnostech přeřazení žáka do vyššího ročníku.
 1. b) Motivační část zápisu

(Absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce.)

 • 3a odst. 3 vyhlášky o základním vzdělávání: Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.
 • 3a odst. 4 vyhlášky o základním vzdělávání: Pokud škola připraví i jiné činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti dítěte formou hry nebo jinou vhodnou formou, je doba jejich trvání nejvýše 60 minut.

Uvedená maximální doba přímé komunikace odpovídá věkové vyzrálosti a schopnostem dítěte se soustředit. Jsou zohledňovány rozdílné schopnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných.

Obsah motivační části zápisu

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat.

V rámci neformálních aktivit (např. rozhovor, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte, orientační posouzení jeho školní připravenosti) s dítětem pak pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Při zápisu nebude dítě podrobováno diagnostickému testování.

Podklady pro orientační posouzení školní připravenosti dítěte

Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání, které se uskutečňuje podle RVP PV v mateřských školách nebo přípravných třídách základní školy. Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jako základní východisko pro orientační posouzení školní připravenosti dítěte škola využívá Desatero pro rodiče předškolního věku (Příloha č.1) uvedené v RVP PV. Není účelem zápisu zjistit všechny níže uvedené dovednosti dítěte. Škola si volí činnosti dle vlastního výběru, kterými lze v průběhu zápisu ověřit vybranou dovednost. Škola vychází ze svých vlastních podmínek a místních zvyklostí.

Desatero pro rodiče předškolního věku ( Příloha č. 1) nabízí zákonným zástupcům dětí předškolního věku v přehledné podobě základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Přihlášením v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (§ 36 odst. 4 školského zákona), naplní zákonný zástupce svou zákonnou povinnost. Tím je zahájeno správní řízení o přijetí k povinné školní docházce.  

 

Základním kritériem pro zvolený postup je nejlepší zájem dítěte, kterým je mimo jiné realizace jeho práva na vzdělání. Nesouhlas zákonných zástupců o volbě školy a postup ředitele školy nesmí vést k znemožnění vzdělávání dítěte ve škole, k absenci rozhodnutí o právu na přijetí do školy. I při absenci potřebných podkladů k začátku školního roku ředitel spádové školy rozhodne o žádosti o přijetí tak, aby mohlo dítě plnit povinnou školní docházku.

 

 

V Řetové 31. 1.2017

                                                                                 Mgr. Hana Fučíková, ředitel školy

 

[1] Nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná (např. kde se bude dítě vzdělávat), rozhodne o tom na návrh rodiče soud (§ 877 odst. 1 zákona č. 98/2012 Sb., občanský zákoník).

[2] Blíže viz § 64 odst. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Menu

2. 7. Patricie

Zítra: Radomír

Vítáme Vás na stránkách ZŠ a MŠ Řetová

29. 6. Jídelní lístek platný od 29. 6. 2020 do 3. 7. 2020

3. 6. Aktualizována sekce Aktuality

Návštěvnost stránek

035871