Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna > Vnitřní řád zařízení a školního stravováni

 

Základní škola a Mateřská škola Řetová

Řetová 162 , 561 41 Řetová

 

 

vnitřní řád

školní jídelny, ŠKOLNÍ jídelny - výdejny

   

Vypracoval:

Mgr. Hana Fučíková, ředitelka školy

Schválil:

Mgr.Hana Fučíková, ředitelka školy

 

 

Směrnice nabývá platnosti ode dne

1.10.2017

Směrnice nabývá účinnosti ode dne

1.10.2017

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

1.Působnost a zásady směrnice

Tato směrnice upravuje pravidla provozu místnosti určené ke stravování žáků, dětí a zaměstnanců školy, vymezuje povinnosti stravovacího zařízení a školy, která tuto službu využívá pro své žáky a děti.

2.Příjem přihlášek a odhlášek stravného

Stravné se musí přihlásit nebo odhlásit vždy do 7.00 hod. každého pracovního dne.

Strávník je přihlášen ke stravě dle přihlášky ke stravování a to na dobu neurčitou. Pokud není strava odhlášena, započítává se. Při nemoci je nutné dítě odhlásit. V době nemoci nemá dítě na stravování nárok. Pouze první den nemoci je možné neodhlášenou stravu odebrat do jídlonosiče ve stanovenou dobu a na stanoveném místě pro výdej do jídlonosiče (zákaz výdeje stravy do skleněných nádob). Prázdniny jsou trvale odhlášeny pro všechny strávníky.

3. Zařazení do kategorií

Strávníci jídelny jsou zařazeni do příslušných věkových kategorií (vyh,č. 107/ 2005 Sb., příloha č. 2) podle věku, který dosáhnou v příslušném školním roce (do 31. 8.). Pro jednotlivé kategorie byla stanovena částka připadající na přesnídávku, oběd a svačinu ;v rámci daného rozpětí.

kategorie        sazba za 1 oběd           přesnídávka, svačina          zál. platba

MŠ 3 - 6 let        19 Kč                             8 Kč+8,Kč                            770 Kč
      7-10 let         23 Kč                             9 Kč+9 Kč                            900 Kč

ZŠ 7 - 10 let       23 Kč                                                                          510 Kč
11 - 14 let           25 Kč                                                                          550 Kč

cizí strávníci         60 Kč                                                                        1 320 Kč

Do věkových skupin jsou děti a žáci zařazováni na dobu celého školního roku (tj od 1.9. – 31.8.), ve kterém dosahují věku podle Vyhlášky 107/2005 Sb., příloha č.2 bod 1 až 4. Platba u zaměstnanců je snížená o příspěvek z FKSP.

Stravné se platí:

na účet školy, a sice vždy měsíc dopředu do 25. v měsíci v hotovosti paní vedoucí školní jídelny 6.45 hod až 9.45 hod do 5. dne v měsíci.

4. Organizace provozu ŠJ

Provozní doba jídelny MŠ – výdejny 8.00 – 15.00

Výdej stravy: mateřská škola:
     přesnídávka 8:00 – 9.00
     oběd 11:00 –12:00
     svačina 14:00 –14.45

Provozní doba školní jídelny 6:00 – 14:30 hod.

Výdej stravy základní škola:
     výdej do jídlonosičů 10.45 – 11.00 hod.
     výdej na talíře ZŠ 11.20 – 11.40 hod.
                                 12.10 – 12.30 hod.
     Výdej na talíře (cizí strávníci) 11.45. – 12.05
                                                  12.30. – 13.00

Ve školní jídelně jsou pokrmy vydávány bezprostředně po dokončení tepelné úpravy.

Ve školní jídelně – výdejně:

Ranní svačina je přivážena do školní jídelny výdejny v 8.00 hod.

Oběd je dovážen do školní jídelny výdejny v termoportech, začátek výdeje je v 11.00 hodin. Polévka je připravována do jídelní mísy. Z bezpečnostních a hygienických důvodů nesmí být nalévána z nádoby termoportu. Pro druhé jídlo, připravené paní kuchařkou, si děti docházejí k okénku. Děti jsou vedeny k samostatnosti, starší děti používají příbor.

Odpolední svačina je připravena p. kuchařkou ve školní jídelně výdejně ze surovin, které byly přineseny spolu s ranní svačinou. Svačina je podávána ve 14.15 hodin. Mezi podávanými jídly je dodržován časový rozestup 3 hodiny.

Doba výdeje nesmí překročit 4 hodiny od dohotovení pokrmu. Při výdeji je třeba používat vhodné nástroje pro manipulaci se stravou (vidlice, naběračky, rukavice). Pokrmy jsou vydávány v souladu se zásadami HACCP, kdy nesmí mít teplotu nižší než +60°C.

Dietní stravování nezajišťujeme.

5. Organizace dohledu

a) řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní jídelny určené ke stravování dětí, žáků a zaměstnanců školy,

b) před vstupem do jídelny odkládají žáci tašky v šatně školy.

c) před odebráním oběda je strávník povinen dodržet základní hygienická pravidla.

d) děti, žáci se v jídelně řídí pokyny pedagogického dozoru. U školní družiny vykonává dozor vychovatelka.

e) při čekání na oběd strávníci zachovávají pravidla slušného chování a v jídelně se řídí zásadami správného stolování.

f) jídlo si strávníci odnášejí ke stolu na podnosu, použité nádobí odevzdávají na vyhrazené místo.

g) jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Přísný zákaz vynášení jídla ze školní jídelny.

h)strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Děti, žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí/žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

a)všichni žáci se chovají při pobytu ve školní jídelně tak, aby neohrozili zdraví své ani jiných osob,

b)žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud není nad nimi vykonáván dohled způsobilou osobou

c)každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde, během pobytu žáků ve školní jídelně, hlásí žáci ihned pedagogickému dozoru,

d)všichni zaměstnanci školy jsou při stravování povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

7. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí/žáků

a)všichni žáci a děti se chovají při pobytu ve školní jídelně tak, aby neohrozili majetek svůj ani jiných osob,

b)u každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, dětí, učitelů či jiných osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka, dítěte, kteří poškození způsobili. Pokud byl vznik škody umožněn nedostatečným dozorem nad žákem a dítětem, na náhradu škody od rodičů není právní nárok Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

c)ztráty věcí hlásí žáci a děti neprodleně svému třídnímu učiteli, žáci a děti dbají na dostatečné zajištění svých věcí,

d)do školy žáci a děti nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu,

e)děti, žáci školy a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená,

b)pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody.

8. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků a jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

a)strávník má právo
- stravovat se ve školní jídelně dle vyhlášky č. 107/2008
- na kvalitní a vyváženou stravu
- na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví
- na ochranu před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

b)strávník má povinnosti
- dodržovat řád a příslušné instrukce školní jídelny
- chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování
- řídit se pokyny vedoucího stravování, pracovníků kuchyně a dohlížejícího pedagoga
- umožnit plynulý chod výdeje obědů včetně včasného odchodu z jídelny
- odnést po jídle použité nádobí a zanechat po sobě čisté místo u stolu a zasunout židli
- zamezit plýtvání s potravinami
- neprojevovat diskriminaci, nepřátelství a násilí ke skupině nebo jednotlivc

c)zákonný zástupce má právo
- na informovanost týkající se provozu jídelny viz. vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny výdejny
- na informovanost týkající se výroby stravy (alergeny, suroviny, postup výroby) viz. jídelní lístek a použité receptury

d)zákonný zástupce má povinnost
- hradit včas stravné a v určené výši
- dodržovat vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny – výdejny
- nahlásit případné změny v matrice, čísla účtu, ukončení stravování
- neprojevovat diskriminaci, nepřátelství a násilí ke skupině nebo jednotlivci

9. Závěrečná ustanovení

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je pověřena Mgr. Hana Fučíková, ředitelka školy o kontrolách provádí písemné záznamy

Zrušuje se předchozí znění této směrnice ze dne 31.8.2016. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.

 

 

V Řetové, dne 1.10.2017

Platnost od 1.10.2017

 

Mgr. Hana Fučíková

ředitelka školy

Menu

4. 7. Prokop

Zítra: Cyril a Metoděj

Vítáme Vás na stránkách ZŠ a MŠ Řetová

29. 6. Jídelní lístek platný od 29. 6. 2020 do 3. 7. 2020

3. 6. Aktualizována sekce Aktuality

Návštěvnost stránek

035881