Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Základní škola a Mateřská škola Řetová

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

  1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili svoje zdraví ani jiných osob.
  2. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru.
  3. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu pedagoga.
  4. Při výuce v odborných učebnách, tělocvičně, hřišti, zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto prostory, dané řády. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vyučující záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu.
  5. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob; při odchodu žáků z budovy pedagogové či jiní zaměstnanci vykonávající dohled nad žáky podle plánu dohledů. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu.
  6. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
  7. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.
  8. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a zákonné zástupce postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.
  9. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, přestávek.

 

V Řetové dne:_____________________                      ______________________________

                                                                                         Mgr. Hana Fučíková, ředitel školy

 

 

Evidence úrazů

 1. Úraz je těžší poranění organizmu -  "Úraz je porucha zdraví způsobená náhle a vnější příčinou." 

 2. O úrazu nezletilého žáka podá škola bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci.

 3. Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky dohled.

 4.  V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při výchově a vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.

 5. Při úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole ve 2 a více po sobě jdoucích (vyučovacích) dnů, při úrazech smrtelných, nebo pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, vyplní škola elektronický Záznam o úrazu na stránkách České školní inspekce. V případě odškodnění i na pojišťovnu – Kooperativu. Na žádost zákonných zástupců žáka vydá škola potvrzení o úrazu pro zdravotní pojišťovnu žáka, v tomto případě je nutné předložit škole potřebnou dokumentaci do 50 dnů ode dne úrazu.

 6.  Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů.

 

V Řetové dne: ________________________                      ____________________________

                                                                                               Mgr. Hana Fučíková, ředitel školy

 

Menu

2. 4. Erika

Zítra: Richard

Vítáme Vás na stránkách ZŠ a MŠ Řetová

30. 3. Aktualizována sekce Aktuality

23. 3. Zápis do 1. ročníku - Dokumenty

14. 3. Jídelní lístek platný od 16. 3. 2020 do 20. 3. 2020

Návštěvnost stránek

034597