Vnitřní režim školy

 

  1. Příprava na vyučování

1.1 - žák plní zadané domácí úkoly
1.2 - při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy žáci pozdraví
1.3 - žák se po příchodu do třídy připravuje na vyučovací hodinu
1.4 - nesplnění domácích úkolů a zapomenutí pomůcek hlásí na počátku hodiny vyučujícímu

 

  1. Vyučování

2.1 – školní budova se otvírá pro  žáky v 6:40 hod. Vyučování  začíná v 7:40 hod. Odpolední vyučování začíná ve 12:50 hod. Žák je povinen chodit včas na vyučování.
2.2 - žák pozorně sleduje a aktivně se účastní vyučování
2.3 - dbá pokynů vyučujícího
2.4 - po skončení vyučování zůstávají žáci na svých místech, své věci si skládají až na pokyn                                                                                                                                              vyučujícího
2.5 - v době vyučování se žáci nezdržují na chodbách, v šatnách a  na sociálních zařízeních
2.6 - žáci mají během výuky vypnutý mobilní telefon („ zcela, nejen zvonění“)  a nepoužívají ani jiné nosiče dat

 

  1. Přestávky

3.1 - po ukončení vyučovací hodiny si žáci na pokyn vyučujícího složí své věci
3.2 - uklidí své pracovní místo
3.3 - na pokyn vyučujícího se povstáním rozloučí a případně se řadí k odchodu
3.4 - o malých přestávkách se žáci nezdržují na schodištích, nepřebíhají z poschodí do poschodí, pokud není dovoleno jinak
3.5 - žákům není dovoleno vstupovat do sborovny, kabinetů a ředitelny školy bez vyzvání zaměstnance školy
3.6 - žák si je vědom, že při porušením zákazu kouření a užívání návykových látek ve všech prostorách školy se vystavuje přísným kázeňským postihům
3.7 - při pobytu venku o hlavních přestávkách nesmějí žáci opustit vymezené prostory. Pro pobyt na školním hřišti u školy platí povinnost přezouvání

 

  1. Odchod ze školy, chování ve školní jídelně

4.1 - učitel odvádí třídu po skončení vyučování do šatny - v šatně  a  na chodbách se žáci chovají     ukázněně
4.2. - za spořádaný odchod žáků do šatny, školní jídelny, ze školní jídelny a do školní družiny odpovídají pedagogové a vykonávají dohled nad žáky v těchto prostorách.
4.3 - za spořádaný odchod žáků do šatny a školní družiny (dále jako ŠD) odpovídají pedagogové
4.4 - žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, odcházejí do jídelny pod vedením zaměstnanců školy
4.5 - v jídelně nepředbíhají, vyčkají, až jim bude vydáno jídlo
4.6 - při jídle dodržují zásady slušného stolování, dbají pokynů dohlížejících pedagogických pracovníků, vedoucí školní jídelny a kuchařek, zaměstnanců školy
4.7 - po obědě odnesou použité nádobí, uklidí stoly a židle, odchází společně s pedagogem
4.8 - žákům je zakázáno vynášet jídlo z jídelny
4.9 - aktovky a svrchní oděv ponechávají žáci srovnané po dobu oběda v šatně

 

  1. Budova školy a její okolí

5.1 - žáci dbají na čistotu a pořádek ve škole a jejím okolí
5.2 - odpadky třídí a dávají do košů, venku nepoškozují keře a další zeleň
5.3 - žáci dodržují provozní řády

 

  1. Třídní služby

6.1 - třídní učitel určí služby tak, aby bylo zajištěno bezchybné fungování třídy, šatny, atd.
6.2 - šatnáři odpovídají za uzamčení šatny
6.3 - třídní služba – dle zavedení třídního učitele - má na starosti mytí tabule, čistotu třídy…

Menu

19. 10. Michaela

Zítra: Vendelín

Vítáme Vás na stránkách ZŠ a MŠ Řetová

13. 10. Jídelní lístek platný od 14. 10. 2019 do 18. 10. 2019

1. 10. Kouzelník

Fotografie

1. 10. Aktualizována sekce Aktuality

16. 9. První školní týden

Fotografie

10. 9. Organizace školního roku - Vyučovací hodiny a přestávky

8. 9. Projekty EU - Šablony

8. 9. Rozvrh hodin

29. 8. Organizace školního roku

Návštěvnost stránek

033165