Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Stručný školní řád

Stručný školní řád

A  Práva žáků:

a) Žák má právo slušným způsobem vyjadřovat své mínění a názory.
b) Žák má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství a získávání informací.
c) Žák musí být chráněn před jakoukoliv formou špatného zacházení, diskriminace, před návykovými látkami a informacemi pro něho nevhodnými.
d) Žák má právo obrátit se se svým problémem na zaměstnance školy.
e) Žák má právo na ochranu své pověsti.
f) O přestávkách má žák právo na pohyb mimo třídu.

Práva zákonných zástupců:

a) informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole,
b) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona,
c) volit a být voleni do školské rady,
d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka,
e) při úrazu žáka je zákonný zástupce informován o situaci. Při úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole ve 2 a více po sobě jdoucích vyučovacích dnů, při úrazech smrtelných, nebo pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, vyplní škola elektronický Záznam o úrazu na stránkách České školní inspekce. V případě odškodnění i na pojišťovnu – Kooperativu. Na žádost zákonných zástupců žáka vydá škola potvrzení o úrazu pro zdravotní pojišťovnu žáka, v tomto případě je nutné předložit škole potřebnou dokumentaci do 50 dnů ode dne úrazu.

B  Povinnosti žáků:

 1. Docházka do školy
  a) Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin.
  b) Žák je povinen chodit na vyučování včas.
  c) Žák nenosí do školy cenné věci. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. má neustále u sebe, neodkládá je, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn zaměstnance školy, který zajistí jejich úschovu.
 2. Chování žáka
  a) Žák dbá všech pravidel hygieny a bezpečnosti.
  b) Ve škole se přezouvá do domácí obuvi.
  c) Žákům je zakázáno požívání či šíření alkoholických nápojů, návykových látek a kouření.
  d) Žák dodržuje zásady, slušného chování. Zdraví všechny dospělé osoby, ke spolužákům se chová ohleduplně, nepoužívá hrubých či vulgárních slov.
  e)Nenosí do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz, nebo ohrožovat mravní výchovu.
  f) Respektuje pokyny vedení školy, pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy.
 3. Zacházení se školním majetkem
  a) Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozovat všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy, a dále ty, které mu byly svěřeny do osobních užívání.
  b) Poškodí-li žák svévolně nebo z nedbalosti školní majetek, učební pomůcky, učebnice a podobně, škodu uhradí nebo zajistí opravu.
 4. Přístup k výuce
  a) Žák se snaží aktivně zapojovat do výuky.
  b) Nosí si všechny potřebné pomůcky a řádně plní zadané úkoly.
  c) Nenarušuje úmyslně průběh vyučování.
  d) Po zvonění je na svém místě a má připraveny pomůcky na vyučování.
  e) Mobilní telefony jsou během vyučování vypnuty.
  f) V případě, že se žák nemohl připravit na vyučování, omluví se na začátku hodiny.
 5. Chování o přestávkách
  a) O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu. O malých přestávkách se pohybují na příslušném patře. Do jiných učeben žáci nevstupují. Z důvodu bezpečnosti se žáci nezdržují zbytečně na schodišti.
  b) V případě příznivého počasí chodí žáci o velké přestávce na školní zahradu a na hřiště.
      U vchodu do šaten vyčkají na příchod zaměstnance školy a teprve potom mohou jít ven.
  c) Žákům, kteří poruší pravidla chování o přestávkách, může být právo pohybu mimo vlastní třídu na čas odepřeno.
 6. Chování ve školní jídelně
  a) Žáci se chovají ve školní jídelně podle zásad kulturního stolování.
  b) Do jídelny vstupují společně se zaměstnancem školy.
 7. Vnitřní režim
  a) Školní budova se otevírá v 6:40 hod. Vyučování začíná v 7:40 hod. Odpolední vyučování začíná ve 12:45 hod.
  b) V době mimo vyučování se žáci nezdržují bez dozoru v prostorách školy.
  c) Po skončení vyučování zvedne každý žák svou židli, uklidí okolo svého místa. Služba odpovídá za celkový úklid třídy.
  d) Odpad se třídí na papír, plasty. Pouze netříditelný odpad patří do odpadkového koše.

C  Povinnosti zákonných zástupců:

Pravidla pro omlouvání absence
a) Zákonní zástupci zajistí, aby dítě řádně docházelo do školy.
b)Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají zák. zástupci co nejdříve. V souladu se zákonem jsou povinni nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku absence doložit osobně, písemně, telefonicky nebo elektronicky důvod a předpokládaný rozsah absence.
c) Po skončení absence předloží žák třídnímu učiteli písemnou omluvenku nejpozději do 2 dnů.
d) Uvolnění z 1 vyučovací hodiny v odůvodněných případech poskytuje vyučující, na 1 a více dnů třídní učitel po předložení písemné žádosti.
e) V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat na omluvu lékařské potvrzení.

 Zákonní zástupci se seznámili se školním řádem dne ____________________         Podpis_________________________

Menu

2. 7. Patricie

Zítra: Radomír

Vítáme Vás na stránkách ZŠ a MŠ Řetová

29. 6. Jídelní lístek platný od 29. 6. 2020 do 3. 7. 2020

3. 6. Aktualizována sekce Aktuality

Návštěvnost stránek

035870