Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Řetová
č. 162, 561 41 Řetová

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY

  ŠKOLNÍ ŘÁD

Č.j.:

 

Vypracoval:

Mgr. Hana Fučíková, ředitel školy

Schválil:

Mgr. Hana Fučíková, ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne

29. 8. 2017

Školská rada schválila dne:

31. 8. 2017

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1.     9. 2017

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1.     9. 2017

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky a zaměstnanci školy

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÍKONÝCH ZÁSTUPCŮ

 1. Žáci mají právo
  a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,
  b) být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
  c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
  d) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání,
  e) žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení,
  f) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženského vyznání, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole;
  h) při úrazu žáka je zákonný zástupce informován o situaci. Při úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole ve 2 a více po sobě jdoucích vyučovacích dnech, při úrazech smrtelných, nebo pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, vyplní škola elektronický Záznam o úrazu na stránkách České školní inspekce. V případě odškodnění i na pojišťovnu – Kooperativu. Na žádost zákonných zástupců žáka vydá škola potvrzení o úrazu pro zdravotní pojišťovnu žáka, v tomto případě je nutné předložit škole potřebnou dokumentaci do 50 dnů ode dne úrazu.

 

 1. Zákonní zástupci mají právo zejména na
  a) svobodnou volbu školy pro své dítě,
  b) informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole,
  c) informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
  d) nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,
  e) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona,
  f) volit a být voleni do školské rady,
  g) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka,
  h) požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka

 

 1. Povinnosti žáků:
  Žák
  a) řádně dochází do školy a systematicky se připravuje na vyučování a vzdělává se,
  b) dodržuje školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen,
  c) plní pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,
  d) ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči žákům a pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností. Při takovém jednání ředitel školy oznámí tuto skutečnost OSPOD a státnímu zastupitelství do jednoho pracovního dne od zjištění deliktu.
  e) Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů zaměstnanců školy a účastní se činností organizovaných školou,
  f) bývá ve škole vhodně a čistě upraven a oblečen,
  g) před ukončením vyučování z bezpečnostních důvodů neopouští školní budovu bez vědomí vyučujících či ostatních zaměstnanců školy. V době mimo vyučování žák zůstává ve škole jen se svolením zaměstnanců školy a pod jejich dohledem.
  h) chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí žák bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy. Prostředky první pomoci jsou uloženy ve sborovně. Důležitá telefonní čísla: 150 – hasiči, 155 – první pomoc, 158 - policie
  ch) nosí pomůcky a učebnice podle rozvrhu, nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob,
  i) nenosí do školy cenné věci. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. má neustále u sebe, neodkládá je, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn zaměstnance školy, který zajistí jejich úschovu.
  j) ztráty věcí hlásí neprodleně zaměstnanci školy,
  k) má zakázáno vnášet do školy a na školní akce věci a látky ohrožující bezpečnost a zdraví (omamné látky, zbraně, alkohol)

  

 1. Zákonní zástupci jsou povinni
  a) zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy,
  b) spolupracovat se školou, na vyzvání pedagogických pracovníků se osobně zúčastnit projednání problémů, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou,
  c) informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
  d) zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Omluvenku předloží žák třídnímu bez zbytečného odkladu po návratu do školy. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád následovně: Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na více hodin. Neomluvená absence může naplnit znaky přestupku (§31 zák. č.200/1990 Sb.)

 

 II. Provoz a vnitřní režim školy

 1. Režim činnosti ve škole
  a) Vyučování začíná v 7.40 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, které je přílohou tohoto řádu. Tyto údaje mají žáci zapsány v důvěrníčku. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům.
  b) Školní budova se pro žáky otevírá v 7,20 hodin. Žákům je umožněn vstup do budovy od 6,40h (nutno zazvonit na domovní zvonek) a je nad nimi vykonáván dohled. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují dohled. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled je vyvěšen na chodbě školy.
  c) Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut. S přihlédnutím k dojíždějícím žákům se přestávky upravují takto: přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 35 minut.
  d) Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a oblečení v šatně a ihned odcházejí do tříd. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením zaměstnanců školy.
  e) Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek zaměstnanec školy pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
  f) O všech přestávkách je umožněn pohyb žáků mimo třídu. Velké přestávky jsou za příznivého počasí určeny k pobytu žáků mimo budovu školy.
  g) Pokud dítě vykazuje během vyučování známky akutního onemocnění, je odděleno od ostatních dětí a je nad ním zajištěn dohled.

 1.1. Příprava na vyučování
a) Žák se po příchodu do třídy připravuje na vyučovací hodinu.
b) Při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy žáci pozdraví.
c) Žák plní zadané domácí úkoly.
d) Nesplnění domácích úkolů a zapomenutí pomůcek hlásí na počátku hodiny vyučujícímu.

1.2.  Vyučování
a) Žák pozorně sleduje a aktivně se účastní vyučování, dbá pokynů vyučujícího.
b) Po skončení vyučování zůstávají žáci na svých místech, své věci si skládají až na pokyn vyučujícího (příp. zaměstnance školy)
c) V době vyučování se žáci nezdržují na chodbách, v šatnách a na sociálních zařízeních.
d) Žáci mají během výuky vypnutý mobilní telefon (zcela, nejen zvonění) a nepoužívají ani jiné nosiče dat.

1.3.  Přestávky
a) Žáci si uklidí své pracovní místo.
b) Na pokyn zaměstnanců školy se po vyuč. hodině povstáním rozloučí a poté dbají dalších pokynů.
c) O malých přestávkách se žáci nezdržují na schodištích, nepřebíhají z poschodí do poschodí, pokud není dovoleno jinak.
d) Žákům není dovoleno vstupovat do sborovny, kabinetů a ředitelny školy bez vyzvání zaměstnance školy.
e) Žák si je vědom, že při porušením zákazu kouření a užívání návykových látek ve všech prostorách školy se vystavuje přísným kázeňským postihům.

1.4.  Odchod ze školy, chování ve školní jídelně
a) Zaměstnanec školy odvádí žáky po skončení vyučování do šatny, v šatně a na chodbách se žáci chovají ukázněně. Dle pokynů poté žáci odchází do ŠJ, ŠD, domů ...
b) V jídelně žáci nepředbíhají, vyčkají, až jim bude vydáno jídlo.
c) Při jídle dodržují zásady slušného stolování, dbají pokynů zaměstnanců školy.
d) Po obědě odnesou použité nádobí.
e) Žákům je zakázáno vynášet jídlo z jídelny.

1.5.  Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem
a) Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem
b) Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí zákonný zástupce žáka, který poškození způsobil
- každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák zaměstnanci školy.
c) Žáci jsou povinni řádně pečovat o propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu. Při ztrátě učebnic zakoupí žák nové, při jejich poškození nahradí žák částku předepsanou školou v závislosti na typu, rozsahu poškození a délky používání dané učebnice. Obvyklá životnost učebnice je minimálně 5 let používání.
d) Každý žák odpovídá během celého vyučování za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí, služba odpovídá za čistě umytou tabuli a pořádek ve třidě.
e) Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a rozvody elektřiny, z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken a sezení na okenních parapetech a radiátorech.
f) S vybavením odborných pracoven, školním zařízením, s uloženými exponáty a modely žák nemanipuluje, pokud není přítomen zaměstnanec školy a nedá k těmto úkonům příkaz.
g) Žák udržuje v čistotě a pořádku žákovskou knížku a důvěrníček - slouží ke komunikaci mezi školou a rodiči. 

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti
   a) Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili svoje zdraví ani jiných osob.
  b) Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru.
  c) Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu pedagoga.
  d) Při výuce v odborných učebnách, tělocvičně, hřišti, zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto prostory, dané řády. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vyučující záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu.
  e) Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob; při odchodu žáků z budovy pedagogové či jiní zaměstnanci vykonávající dohled nad žáky podle plánu dohledů. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu.
  f) Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.
  g) Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a zákonné zástupce postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.
  h) Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, přestávek.
 1. Ochrana před sociálně patologickými jevy
  a) Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu rizikového chování, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.
  b) Pedagogičtí pracovníci zajišťují spolupráci se zákonnými zástupci v oblasti prevence, informují je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže.
  c) Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci.
  d) Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám, (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.
  e) Pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci školy jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna žáků, a to hlavně v prostorách, kde by k rizikovému chování mohlo docházet.

 

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec školy.
 2. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením na chodbě školy, ve sborovně školy, na internetových stránkách školy.
 3. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli, seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.

 

                                                                                     Mgr. Hana Fučíková 

                                                                                             ředitel školy

Menu

2. 7. Patricie

Zítra: Radomír

Vítáme Vás na stránkách ZŠ a MŠ Řetová

29. 6. Jídelní lístek platný od 29. 6. 2020 do 3. 7. 2020

3. 6. Aktualizována sekce Aktuality

Návštěvnost stránek

035872