Základní škola a Mateřská škola Řetová
č. p. 162, 561 41 Řetová
tel. 465 585 111, e-mail:zs.retova@tiscali.cz, IČO 70972150

 

Organizační řád školy
Poplatky ve školní družině

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Seznámení rodičů s tímto řádem provede vychovatelka ŠD.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména provádějícím předpisem ke školskému zákonu – vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

 1. Přihlašování a odhlašování
  1. Ve školní družině je ředitelem školy určena vychovatelka. Zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.
  2. Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.
  3. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
  4.Při zápisu do školní družiny jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně seznámeni s Vnitřním řádem školní družiny a s touto směrnicí.

 

 1. Stanovení výše úplaty ve školní družině
  1. Ředitel školy touto směrnicí stanovil příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 70,- Kč měsíčně za jednoho žáka s účinností od 1. 9. 2016. Tato částka platí i pro každého dalšího žáka v případě docházky sourozenců do školní družiny.

 

 1. Podmínky úplaty
  1. Úplata se platí zpravidla ve dvou splátkách – za období září až leden a únor až červen.
  2. Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.
  3. Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje.
  4. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny.

 

          4. Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutární orgán školy pověřen zaměstnanec: vychovatelka školní družiny.
 2. Ruší se předchozí znění této směrnice.
 3. Směrnice nabývá účinnost dnem: 1. 9. 2016

 

 

V Řetové 31. 8. 2016                                                                          Ředitel školy

                                                                                                             Mgr. Hana Fučíková

 

 

Příloha:

Stanovení výše úplaty za pobyt ve školní družině

Příloha č. 1 – Stanovení úplaty

 

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Podle § 123, ods. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

stanovuji

výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 70,- Kč měsíčně (od 1. 9. 2016).

 

Mgr. Hana Fučíková, ředitel školy

 

Menu

25. 8. Radim

Zítra: Luděk

Vítáme Vás na stránkách ZŠ a MŠ Řetová

11. 8. Aktualizována sekce Aktuality

Návštěvnost stránek

032691