Základní škola a Mateřská škola Řetová
č. p. 162, 561 41 Řetová
tel. 465 585 111, e-mail:zs.retova@tiscali.cz, IČO 70972150

 

Organizační řád školy
Poplatky ve školní družině

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Seznámení rodičů s tímto řádem provede vychovatelka ŠD.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména provádějícím předpisem ke školskému zákonu – vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

 1. Přihlašování a odhlašování
  1. Ve školní družině je ředitelem školy určena vychovatelka. Zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.
  2. Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.
  3. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
  4.Při zápisu do školní družiny jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně seznámeni s Vnitřním řádem školní družiny a s touto směrnicí.

 

 1. Stanovení výše úplaty ve školní družině
  1. Ředitel školy touto směrnicí stanovil příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 70,- Kč měsíčně za jednoho žáka s účinností od 1. 9. 2016. Tato částka platí i pro každého dalšího žáka v případě docházky sourozenců do školní družiny.

 

 1. Podmínky úplaty
  1. Úplata se platí zpravidla ve dvou splátkách – za období září až leden a únor až červen.
  2. Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.
  3. Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje.
  4. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny.

 

          4. Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutární orgán školy pověřen zaměstnanec: vychovatelka školní družiny.
 2. Ruší se předchozí znění této směrnice.
 3. Směrnice nabývá účinnost dnem: 1. 9. 2016

 

 

V Řetové 31. 8. 2016                                                                          Ředitel školy

                                                                                                             Mgr. Hana Fučíková

 

 

Příloha:

Stanovení výše úplaty za pobyt ve školní družině

Příloha č. 1 – Stanovení úplaty

 

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Podle § 123, ods. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

stanovuji

výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 70,- Kč měsíčně (od 1. 9. 2016).

 

Mgr. Hana Fučíková, ředitel školy

 

Menu

20. 10. Vendelín

Zítra: Brigita

Vítáme Vás na stránkách ZŠ a MŠ Řetová

13. 10. Jídelní lístek platný od 14. 10. 2019 do 18. 10. 2019

1. 10. Kouzelník

Fotografie

1. 10. Aktualizována sekce Aktuality

16. 9. První školní týden

Fotografie

10. 9. Organizace školního roku - Vyučovací hodiny a přestávky

8. 9. Projekty EU - Šablony

8. 9. Rozvrh hodin

29. 8. Organizace školního roku

Návštěvnost stránek

033167