Základní škola a Mateřská škola Řetová

 

 

    ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY

část:   POPLATKY VE  ŠKOLNÍ  DRUŽINĚ

Č.j.:

od šk. roku 2012/2013

Vypracoval:   

                         Roubíčková Světlana

Schválil:   

  Mgr. Hana Fučíková, ředitel školy

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Seznámení rodičů s tímto řádem provede vychovatelka ŠD. Školní družina se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu -vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

1. Přihlašování a odhlašování
a) Ve školní družině je určena ředitelem školy vychovatelka. Zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.
b) Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.
c) O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
d) Při zápisu do školní družiny jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně seznámeni s Vnitřním řádem školní družiny a s touto směrnicí.

2. Stanovení výše úplaty ve školní družině
a) Ředitel školy touto směrnicí stanovil příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 70,- Kč měsíčně za jednoho žáka s účinností od 1.9. 2012 Tato částka platí i pro každého dalšího žáka v případě docházky sourozenců do školní družiny.

3. Podmínky úplaty
a) Úplata se platí zpravidla ve dvou splátkách – za období září až leden a únor až červen.
b) Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.
c) Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje.
d) Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny. ( Úplatu může ředitel v mimořádném případě rozdělit do více splátek.)

5. Závěrečná ustanovení
a) Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vychovatelka školní družiny. 
b) Zrušuje se předchozí znění této směrnice.
c) Směrnice nabývá účinnosti dnem : 1.9. 2012

V Řetové 28.8. 2012

Mgr. Hana Fučíková

ředitel školy

příloha:

stanovení výše úplaty za pobyt ve školní družině

Příloha č. 1 - Stanovení úplaty
Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině
Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
stanovuji
výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 70,- Kč měsíčně /od 1.9.2012/.

Mgr. Hana Fučíková, ředitel školy

 

Menu

25. 9. Zlata

Zítra: Andrea

Vítáme Vás na stránkách ZŠ a MŠ Řetová

21. 9. Aktualizace jídelního lístku platného od 24. 9. do 28. 9. 2018

3. 9. Organizace školního roku - Vyučovací hodiny a přestávky

3. 9. Rozvrh hodin platný od 3. 9. 2018

30. 8. Aktualizována sekce Aktuality

Návštěvnost stránek

030070