Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > Vnitřní řád školní družiny

  

Základní škola a Mateřská škola Řetová
č. p. 162, 561 41 Řetová
tel. 465 585 111, e-mail:zs.retova@tiscali.cz, IČO 70972150

 

Organizační řád školy

Vnitřní řád školní družiny

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici – vnitřní řád školní družiny. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Seznámení rodičů s tímto řádem provede vychovatelka ŠD.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Směrnice vzniká na dobu neurčitou.

 

Poslání školní družiny

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

Činnost družiny je určena především pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy, žáci nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo odpovídajících ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, pokud nejsou přijati k činnosti klubu.

Některých činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.

 

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
 • 1. 1 Žáci mají právo
 • na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí,
 • na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství,
 • na odpočinek a na dodržování základních psychohygienických podmínek,
 • být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině

 

 • 1. 2 Zákonní zástupci žáka mají právo
 • vytvářet připomínky a podněty k práci školní družiny a vychovatelky,
 • informovat se na chování svého dítěte u vychovatelky

 

 • 1. 3 Žáci jsou povinni
 • řádně docházet do školního zařízení,
 • dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školského zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,
 • chovat se slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbát pokynů pedagogických a provozních pracovníků,
 • chovat se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob,
 • nahlásit bez zbytečného odkladu každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny,
 • žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti, udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením

 

 • 1. 4 Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení se považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem. Dopustí-li se žák takovéhoto jednání, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochraně dětí do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. V případě zvláště závažného zavinění porušení povinností stanoveným školským zákonem ředitel vyloučí žáka ze školského zařízení.

 

 • 1. 5 Zákonní zástupci žáka jsou povinni
 • zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvod nepřítomnosti žáka nejpozději do dvou kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, informovat o změně zdravotní způsobilosti, o závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 • oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích

 

 • 1. 6 Práva pedagogických pracovníků

          Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

 • na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole
 • aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
 • na vyžádání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé výchovné činnosti,
 • volit a být volen do školské rady,
 • na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti

 

 • 1. 7 Povinnosti pedagogických pracovníků

          Kromě povinností stanovených školským zákonem je každý pedagogický pracovník povinen ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužíváním dat, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným vstupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

 

 

 1. Provoz a vnitřní režim školní družiny

Přihlašování a odhlašování

Ředitel stanoví ve vnitřním řádu podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

 • Ve školní družině zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností vychovatelka.
 • O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.
 • ŠD je poskytována za úplatu – poplatek rodičů. Úplata se platí zpravidla ve dvou splátkách – za období září až leden 500,- Kč a únor až červen 500,- Kč (100,- Kč měsíčně). Pokud rodiče nereagují na ústní výzvy, prokazatelným způsobem jsou písemně upozorněni na jejich povinnost. Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele nejpozději do jednoho měsíce – k termínu 30. 9. a 28. 2. (respektive 29. 2.). Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny. Úplata je splatná v období září až leden k poslednímu pracovnímu dni v měsíci září a v období únor až červen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci únor.
 • Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
 • Účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
 • Účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákonu o sociálních službách, nebo
 • Účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

 

 

 1. Organizace činnosti ŠD

Provozní doba školní družiny je od 11.20 do 15.30 hodin.

11.20 – 12.00 hod. – hygiena, příprava na oběd, oběd

12.00 – 13.30 hod. – volné a odpočinkové činnosti, rekreační a zájmové činnosti

13.30 – 14.30 hod. – pobyt venku

14.30 – 15.30 hod. – volné činnosti, individuální hry, rekreační činnost

Aby nebyla narušována činnost, jsou odchody dětí stanoveny v tyto doby:

12.00 – 12.30, 14.30 – 15.30 hod.

Provoz končí v 15.30 hodin. Při nevyzvednutí žák, do stanovené doby rodiči vychovatelka podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na zápisním lístku dítěte do ŠD. Odchod žáka před stanovenou dobou je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů.

Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný,

 1. na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,
 2. na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu
 3. požádá o pomoc Policii ČR,

Oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků.

Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vychovatelky školní družiny.

          Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní družině.

Posláním školní družiny je motivovat, podporovat a vést děti k rozvoji osobnosti smysluplným využitím volného času a to širokou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí s vychovatelkou.

Činnost a výchovné působení vychovatelky je zaměřeno na regeneraci sil dětí po vyučování, na posílení sebevědomí, rozvíjení kreativity, na seberealizaci, radost a hru, na komunikaci a sociální kontakty. Děti navštěvují jedno oddělení školní družiny, ve kterém jsou děti různých věkových skupin, což se jeví jako výhodné – starší pomáhají mladším.

Ve školní družině probíhá pravidelná činnost, zahrnující činnosti ze všech výchovných a vzdělávacích oblastí – Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví. Družina umožňuje žákům odpočinkové činnosti klidové i aktivní a přípravu na vyučování. V průběhu dne nabízí spontánní aktivity.

Základním prostředkem činnosti ŠD je hra, založena na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje jejich vědomosti a dovednosti, navozuje kladné emoce. Dobře navozené hry přinášejí pozitivní výsledky.

Při veškerých činnostech ve družině vycházíme ze zásad požadavků volného času – dobrovolnosti, zajímavosti a zájmovosti, aktivity a seberealizace, citlivosti a citovosti.

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování

 • Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě a dále dle potřeby kdykoli během dne. Jde o klid na koberci, klidové hry a klidové zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.
 • Rekreační činnosti – slouží k rekreaci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.
 • Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.

Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházka, společné činnosti, práce s knihou a časopisy).

Rozsah denního provozu projednává ředitel se zřizovatelem. Ředitel schvaluje podpisem na úvodní stránce přehledu výchovně vzdělávací práce týdenní skladbu zaměstnání, která obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity.

Ve školní družině je zajištěn pitný režim – za poplatek 50,- Kč na žáka na celý školní rok.

Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny (30 účastníků).

 

 

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Před ukončením činnosti družiny žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem.

Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.  Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vyučujícímu nebo pedagogickému dozoru.

Vychovatelka školní družiny provede prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vychovatelka záznam do třídní knihy.

Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek). 

Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

Žáci odcházejí ze ŠD na základě údajů v zápisním lístku.

Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelky. Pokud ostatní třídy končí později, předá děti vychovatelce do školní družiny učitelka, která vyučovala poslední hodinu. Vychovatelka zodpovídá za žáky po celou dobu činnosti ŠD.

Pedagogický pracovník sleduje zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informuje bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby.  

Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, počítačová učebna…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Pedagogičtí pracovníci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody.

Pedagogičtí pracovníci poskytnou při úrazu žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.

 

 

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí a žáků

5.1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

5.2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vyučujícímu. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí – uzamykání šatny.

5.3. Žáci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.

5.4. Žáci jsou povinni řádně pečovat o propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením.

5.5. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají stále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.

 

 

 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6.1. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, t.j. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení.

6.2. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

 

 

 1. Dokumentace

V družině se vede tato dokumentace:

 1. Evidence přijatých dětí (zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce). Její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.
 2. Třídní kniha (přehled výchovně vzdělávací práce)
 3. Celoroční plán činnosti
 4. Roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy
  (k nahlédnutí u ředitele školy)
 5. Vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti
 6. Knihu úrazů a záznamy o úrazech žáků (ve sborovně školy)
 7. Školní vzdělávací program školní družiny

 

 

 1. závěrečná ustanovení

 

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutární orgán školy pověřen zaměstnanec: vychovatelka školní družiny
 2. Zrušuje se předchozí znění tohoto vnitřního řádu, jeho uložení se řídí spisovým řádem školy.
 3. Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.
 4. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 2. 9. 2019

 

 

V Řetové dne 30. 8. 2019                                                     Mgr. Hana Fučíková, ředitel školy

 

 

Příloha:

Úprava provozní doby školní družiny

Příloha č. 1 – Provozní doba

 

Úprava provozní doby školní družiny ve školním roce 2019/2020

Provozní doba školní družiny se ve školním roce 2019/2020 mění takto:

 • V rámci nového financování školství funguje ranní družina od 6,40 hodin do 7,20 hodin bez poplatku.
 • Provozní doba školní družiny je dále upravena. Ve středu je provoz odpolední družiny prodloužena od 10,25 hodin do 15,30 hodin. Ostatní dny dle Vnitřního řádu školní družiny (3. Organizace činnosti školní družiny).
 • Odpolední družina je i nadále zpoplatněna.

Příloha nabývá platnosti od 2. 9. 2019

 

 

V Řetové 30. 8. 2019                                                                          Ředitel školy

                                                                                                             Mgr. Hana Fučíková

Menu

10. 7. Libuše, Amálie

Zítra: Olga

Vítáme Vás na stránkách ZŠ a MŠ Řetová

29. 6. Jídelní lístek platný od 29. 6. 2020 do 3. 7. 2020

3. 6. Aktualizována sekce Aktuality

Návštěvnost stránek

035926