Drobečková navigace

Úvod > Naše škola

Naše škola

Základní škola

školní rok 2019/2020 - třídní učitelé
1.ročník – Mgr. Hana Fučíková
2.,3.ročník – Mgr. Helena Bartoňová
4.,5.ročník – Mgr. Renata Jarošová

Výuka ve školním roce 2019/2020 probíhá podle Školního vzdělávacího programu základního vzdělávání.
1. ročník - 7 žáků
2. ročník - 8 žáků
3. ročník - 10  žáků
4. ročník - 7  žáků
5. ročník - 12  žáků

Pedagogičtí pracovníci:
Vyučující: Mgr.Hana Fučíková, Mgr.Renata Jarošová, Bc. Jan Kada, Mgr. Helena Bartoňová
Vychovatelka: Veronika Valachová DiS.
Asistenti: Veronika Valachová DiS., Marie Kovářová

Nabízíme školu rodinného typu. Výhodou nízkého počtu žáků je výuka v malém kolektivu dětí v pěkných prostorných třídách, individuální přístup k žákům během vyučování i v mimoškolních aktivitách, dobré vztahy mezi žáky a pracovníky školy, vzájemnou komunikaci a spolupráci. Žáci využívají v hodinách moderní způsoby výuky.
  Důraz klade škola i na mimotřídní aktivity nad rámec výchovně vzdělávacího standardu. Žáci mohou v letošním školním roce chodit do kroužků keramika, deskové hry (v rámci školní družiny), na čtení a doučování. Jinak pro ně v průběhu roku připravujeme zajímavé akce, projekty, exkurze, kulturní a výukové programy a různé soutěže.
     Žáci se mohou účastnit plaveckého výcviku v Ústí nad Orlicí a lyžařského kurzu v České Třebové.

Škola je již několik let členem sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou MRKVIČKA-celoroční ekologický program a je zapojena v dlouhodobém školním recyklačním programu Recyklohraní. Dále v naší škole sbíráme aluminium jako podporu lékařů bez hranic prostřednictvím skautů. Škola patří do sítě škol Rodiče vítáni. Dále jsem zapojeni do projektu Atletický víceboj.
Naše škola poskytuje žákům výrobky podporované EU z programů: Mléko v evropských školách a Ovoce do škol.

V průběhu celého roku jsme zapojeni do sběru uzávěrů od lahví pro nemocné děti. 

Pojetí a cíle základního vzdělávání v ZŠ
  Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině.
  Základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného systematického vzdělávání. Je založeno na poznávání a rozvíjení individuálních potřeb každého žáka.
  Vytváříme odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané.
  Škola má všeobecné zaměření. Vycházíme ze snahy podpořit všestranný rozvoj osobnosti všech žáků, a proto nechceme školu zaměřit specificky na jednotlivé vyučovací předměty. Jako základní škola chceme žákům poskytnout základní vzdělání: naučit je dobře českému jazyku a matematice, poskytnout jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dát dobré základy anglického jazyka, seznámit je s prací na počítači uživatelským způsobem. Vedle vzdělávacích cílů je naší snahou plnit i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáka.
  Naším cílem je podpořit dítě v jeho celkovém vývoji, rozvíjet jeho schopnost sociální komunikace, interakce s okolím, umožnit mu kvalitní socializaci, tedy připravit dítě pro život.

Materiální a technické podmínky v ZŠ
  Škola je umístěna v samostatné budově. Prostory pro výuku jsou nadprůměrné. Třídy jsou prostorné a světlé. Každá třída má hrací koutek. Škola i vybavení školy se neustále opravuje a modernizuje . V posledním desetiletí se uskutečnila výměna střechy na budově, výměna oken, dveří, nákup nových výškově stavitelných lavic a židlí do tříd, vybavení školní družiny,  byly zakoupeny interaktivní tabule, vytvořena odborná učebna, zrekonstruovány prostory školní kuchyně, jídelny a s nimi související prostory budovy školy, nová sociální zařízení, v suterénu vybavená školní dílna. V srpnu 2013 se modernizovala pro žáky počítačová učebna, kde je 11 počítačů a 4 notebooky. V roce 2015 probíhala rekonstrukce budovy ZŠ (zateplení, fasáda, okapy, svody, tepelné čerpadlo, výměna topení, rozvody, malování ve škole, úprava ŠD). V roce 2016 byly do školy pořízeny tablety a notebooky. V roce 2018 proběhla rekonstrukce šatny - výmalba, nové botníky, věšáky a osvětlení. U školy je hřiště, běžecká dráha, doskočiště pro skok daleký, dostatečný prostor s lavičkami, altánkem a zahrada. Venkovní prostor se využívá pro výuku, projektové vyučování, trávení volného času o přestávkách, k pohybovým aktivitám i v době volnočasových aktivit. V současné době probíhají úpravy okolo školní zahrady v podobě regulace vodního toku Husí krk. V blízkosti školy je prostorná tělocvična, multifunkční hřiště a kinosál. Tyto prostory škola využívá. 
  Od září 2011 mohou žáci využít zcela nové prostory školního stravování. Ve škole je kuchyň a školní jídelna. Stravování využívají žáci základní školy, mateřské školy, zaměstnanci školy i cizí strávníci. 
  Ve škole je dostatečný počet učeben, rozvedena počítačová síť s připojením na internet, od roku 2015 jsou k dispozici tablety, připojení na Wi-Fi. Školní družina má svoji samostatnou místnost v prostorách školy. Ve škole je učebna s počítačovým vybavením a třídy s interaktivními tabulemi a datovými projektory, které žáci využívají při výuce.
  Na estetickém vzhledu školy se podílejí žáci a učitelé školy. Chod školy zabezpečují pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy.

Školní družina
  V budově základní školy pracuje školní družina, která má své samostatné prostory, které byly rekonstruovány v srpnu 2015. Kapacita školní družiny je 30 žáků. Navštěvovat ji mohou podle zájmu a kapacity žáci 1. – 5.ročníku /někteří zde tráví dobu před odchodem na autobus, nebo před účastí v zájmovém kroužku/. Provozní doba školní družiny je do 15.30 hodin. Ranní dozor nad žáky je od 6.40 hodin.
 Dětem se ve školní družině věnuje paní vychovatelka Veronika Valachová DiS. 

Mateřská škola
  Mateřská škola je školou rodinného typu, kde s dětmi pracuje Lucie Dušková, Martina Hermanová, Monika Schořová a vedoucí učitelka Kateřina Flídrová. Pracují podle Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání s názvem „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě.“


Spolupráce ZŠ a MŠ
  Základní škola úzce spolupracuje s mateřskou školou. Pro předškoláky každoročně realizujeme celoroční seznamovací program pod názvem „Těšíme se do školy“. Tento projekt slouží k postupnému seznamování s novými školními kamarády, učiteli i prostředím a zpestří školní rok. Škola si vychovává své budoucí žáky, pro které je zářijový přechod mnohem klidnější a příjemnější /jdou do známého prostředí, mezi známé děti a učitele/.

Prezentace školy
  Prezentace školy se uskutečňuje na internetových stránkách školy, ve zpravodaji, ve skříňce u obchodu v Řetové. Jinak je možné se s naší činností setkat na mnoha veřejných akcích /Setkání důchodců, Rozsvěcení vánočního stromu, Závěrečné vystoupení,…./

Školská rada
  Školská rada pracuje ve složení:
  Jan Kada- předseda
  Kateřina Ducháčková - zástupce rodičů
  Kateřina Křížová - zástupce zřizovatele

Menu

4. 7. Prokop

Zítra: Cyril a Metoděj

Vítáme Vás na stránkách ZŠ a MŠ Řetová

29. 6. Jídelní lístek platný od 29. 6. 2020 do 3. 7. 2020

3. 6. Aktualizována sekce Aktuality

Návštěvnost stránek

035876