Drobečková navigace

Úvod > Obec > Ochrana obyvatelstva > Požární řád obce Řetová

Požární řád obce Řetová

 

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE ŘETOVÁ

 Dle § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Čl. 1

 Úvodní ustanovení

 Tato dokumentace upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

                                                            Čl. 2 

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Řetová (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této dokumentace.“

(2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti pověřila velitele JSDH obce Martina Hanouska, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu starostovi minimálně 1 za půl roku.

(3) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:

a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 6 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,

b) starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

                                                          Čl. 3 

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

(1)  Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje: 

a) konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje či obce vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím na Obecním úřadu Slatina a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku.

(2)  Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

 -       v obci dle místních podmínek nebyl stanoven objekt se zvýšeným požárním nebezpečím,

Čl. 4 

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno elektronickým systémem z operačního střediska HZS Pardubického kraje.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 této dokumentace.“

Čl. 5 

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

(1) Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 této dokumentace.“

(2) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice na adrese Řetová č.p135.

                                                              Čl. 6 

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

(1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro

hašení požárů.

(2)  Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.

a)    přirozené – podmínky použitelnosti; nelze trvale používat v zimním období a v období sucha,  

b)    umělé – odběrní místa hydrantové sítě veřejného vodovodu – nadzemní a podzemní hydranty, přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 3 této dokumentace“,

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

(1) Obec nezřizuje žádnou ohlašovnu požárů, nesplňuje podmínky uvedené dle § 1 písm. n) vyhl. č. 246/2001 Sb.

Požár lze hlásit z kteréhokoliv telefonního přístroje zavoláním na tel. číslo 150 nebo 112.

Čl. 8 

Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – ŘÍ”) po dobu

jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály),

b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se

požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem,

                                                              Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Pardubického kraje je uveden v příloze č. 1 této dokumentace.“

                                                              Čl. 10

Účinnost

Tato dokumentace nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyvěšení.

                                                                                                             Ing. Hana Šafářová   v.r.

                          starostka

 

Zpracováno dne: 9.3.2016

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:   9.3.2016

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:   30.3.2016

Příloha č. 1

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Pardubického kraje

Příloha č. 2

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

Příloha č. 3

A) Přehled zdrojů vody

B) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť

a směru příjezdu k nim

Příloha č. 1  

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu kraje

k.ú. Řetová

1.    stupeň poplachu

 

 

1.

 

534010

 

HZS Ústí nad Orlicí

 

JPO I

 

2.

 

534105

 

JSDHO Ústí nad Orlicí

 

JPO III

 

3.

 

534109

 

JSDHO Horní Sloupnice

 

JPO III

 

4.

 

534423

 

JSDHO Řetová

 

JPO V

                       

2.    stupeň poplachu

 

 

1.

 

534600

 

SŽDC Česká Třebová

 

JPO IV

 

2.

 

534101

 

JSDHO Česká Třebová

 

JPO II

 

3.

 

534307

 

JSDHO Černovír

 

JPO III

 

4.

 

534102

 

JSDHO Choceň

 

JPO II

 

5.

 

534312

 

JSDHO Parník Česká Třebová

 

JPO V

 

6.

 

534100

 

JSDHO Brandýs nad Orlicí

 

JPO III

 

3.    stupeň poplachu

 

 

1.

 

534108

 

JSDHO Dolní Dobrouč

 

JPO III

 

2.

 

533013

 

HZS Litomyšl

 

JPO I

 

3.

 

534202

 

JSDHO České Heřmanice

 

JPO V

 

4.

 

534315

 

JSDHO České Libchavy

 

JPO V

 

5.

 

534397

 

JSDHO Ústí nad Orlicí II - Hylváty

 

JPO V

 

Příloha č. 2

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany 

1.    JSDH obce Řetová 

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Min. počet členů v pohotovosti

 

Řetová

 

V

 

20

 

- 

 

 

Požární technika a věcné prostředky PO

 

Počet

 

AVIA - A31

 

1

 

PPS – 12

 

1

 

PPS - 8

 

1

 

Benzínová řetězová pila

 

1

 

Dýchací technika - Saturn

 

2

 

Elektrocentrála

 

1

 

Příloha č. 3

A) Přehled zdrojů vody 

a)    přirozené – podmínky použitelnosti; nelze trvale používat v zimním období a v období sucha,   

 

Název

 

Místo

 

Množství vody m3

 

Rybník Dolní

 

Přívrat

 

cca 4800 m3

 

Rybník Horní

 

Mandl u restaurace

 

cca 1000 m3

 

Řetovský potok

 

Řetová

 

cca 600 l/s  

b)    umělé – odběrní místa hydrantové sítě veřejného vodovodu – nadzemní a podzemní hydranty určené pro hasební účely,

 

počet

 

nadzemní

 

podzemní

 

umístění

 

1.

 

 

 

x

 

u objektu č.p. 149 (Křížovi)

 

2.

 

x

 

 

u objektu č.p. 198 (Duškovi)

 

3.

 

x

 

 

naproti objektu č.p. 143 (Veselý)

 

4.

 

 

 

x

 

pod objektem č.p. 144 (Křížovi)

 

5.

 

x

 

 

u č.p. 50 (obecní úřad)

 

6.

 

x

 

 

 

na zahradě u č.p. 74 (Voleská)

 

B) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů a směru příjezdu k nim 

podzemní hydrant,podzemní hydrant,podzemní hydrant,nadzemní hydrant,nadzemní hydrant,nadzemní hydrant,nadzemní hydrant,nadzemní hydrant,nadzemní hydrant,podzemní hydrant