Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Ceny vodného v roce 2020

Ceny vodného v roce 2020Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Tisková zpráva

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (dále jen VAK) na svém zasedání dne 29. 11. 2019 posoudilo všechny závazné podmínky cenové regulace oboru, kde úplaty za vodné a stočné jsou zařazeny mezi komodity, jejichž ceny jsou tzv.„věcně usměrňované“. Dále pak zvážilo i sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2020 takto:

Odběratelé zaplatí od 1. 1. 2020 následující úplaty za vodné a stočné: 

vodné              37,20 Kč/m3 bez DPH             42,78 Kč/m3 včetně 15 % DPH

Poznámka: od 1.5.2020 dojde ke snížení sazby DPH z 15 % na 10 %. 

 Oproti tarifům platným v roce 2019 dochází k navýšení vodného celkem o 4,2 %,.V oblasti působení akciové společnosti VAK zůstane i v roce 2020 cena vodného pod celorepublikovým průměrem.

 Společnost VAKbude v letech 2019 až 2022 realizovat další významné vodohospodářské projekty, které jsou podporované z programu OPŽP, zaměřené na dlouhodobý dostatek kvalitní pitné vody a čištění vod odpadních.Celkové investiční náklady bez DPH činí 323,9 mil. Kč, z toho vlastní zdroje společnosti VAK budou činit 153,7 mil. Kč.Dotace SFŽP bude poskytnuta ve výši cca 170,2 mil. Kč.

 Navýšení ceny vodného a stočného je především důsledkem těchto faktorů:

 zákonná povinnost tvorby zdrojů na obnovu vodohospodářské infrastruktury (tato povinnost vyplývá rovněž s podmínek přijímání dotací ze Státního fondu životního prostředí). 

  • zvýšení cen elektrické energie a zemního plynuo cca 22 % ve srovnání s fixací platnou pro roky 2017 a 2018, což představuje zvýšení nákladů téměř o 3 mil. Kč
  • nárůst odpisů investičního majetku vlivem nových nepeněžitých vkladů do základního kapitálu společnosti, zde očekáváme zvýšení nákladů v hodnotě do 2 mil. Kč.
  • zahájením výše popsaných investičních projektů OPŽP dojde také k růstu nákladových úroků v hodnotě kolem 1 mil. Kč ročně z bankovního úvěru, který bude sloužit k pokrytí vlastních zdrojů projektu.
  • pokračující tlak na růst mezd podporovaný i nárůstem minimální mzdy a odměňování ve státní správě.

Díky prostředkům vynakládaným do oprav, údržby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, systematické péči o ni a úspěšným identifikováním skrytých poruch, dochází k poklesu havárií. Tato péče se rovněž projevuje vynikajícími výsledky v parametru „ztráty vody v síti“. V roce 2018 dosáhly ztráty ve vodovodních sítích provozovanýchspolečností VAK hodnoty 8,84 % (republikový průměr činí cca 17-18 %). Ztrátami vody se řadíme ke špičce v České republice. Dlouhodobá koncepce v monitorování a sanování stávajících vodních zdrojů a správné hospodaření s vodou v jednotlivých regionech, ke kterému nám slouží vypracované „Jímací řády oblastí“ jsou garancí dostatku pitné vody v následujících letech.

 Tarify od 1.5.2020 budou následující:

vodné              37,20 Kč/m3 bez DPH              40,92 Kč/m3 včetně 10 % DPH

 Po změně sazby DPH z 15 % na 10 % k 1.5.2020,se sníží cena za vodné včetně DPH o 14 haléřů. 

 Jablonné nad Orlicí 5. 12. 2019                                                Ing. Bohuslav Vaňous